Du har nå kommet til hjemmesiden til et aktivt lag som driver med gamle motorer, traktorer og andre maskiner

Ved spørsmål ta kontakt med Thomas Gulbrandsen

Tlf 96048853(thomas1507724@gmail.com)

Hei, di medlemmene som ønsker medlemslista kan få den på mail eller på papir. Ta kontakt med Thomas 96048853

thomas1507724@gmail.com

Husk ved-dag Lørdag 17 mars

kl 11,00.

Dette er hos Jhon Morten Jølstadengen, Åsvangvegen 155.

Møt opp ta med noe som durer vis du vil. Grillen er varm, har dere lyst, ta med noe å ha på grillen og noe å sitte på.

Motorveteranene Hedmark 40 år

 

Jubileumsutstilling i Vikingskipet lørdag 7. og søndag 8. april 2018

 

Invitasjon - Tidspunkter

Vi viser til tidligere kontakt vedrørende Motorveteranene Hedmark (MVH) sitt 40 års jubileum neste

år. Som nevnt har vi i den forbindelse vedtatt å arrangere en veterankjøretøyutstilling i Vikingskipet

på Hamar. Her har vi invitert flere klubber til å stille ut noen av sine veterankjøretøy, deriblant dere.

Samarbeidende firmaer som vi har inngått rabattavtaler med vil også bli invitert til å delta på

utstillingen.

Selve utstillingen blir lørdag den 7. og søndag den 8. april 2018. Inngangsprisen er satt til 100 kroner

pr voksen person. Barn under 15 år går inn gratis. Vi disponerer Vikingskipet fra og med torsdag den

5. april, 15:00 til og med mandag den 9. april, 15:00. Innkjøring av kjøretøy fra fredag 6. april, 14:00.

Nærmere detaljer om dette vil vi komme tilbake til.

HOAs ansvar

I tillegg til å stille Vikingskipet (Hamar Olympiahall), med tilhørende utearealer, til rådighet vil HOA ta

seg av renovasjon av hallflatene og tribuner før og etter arrangementet, daglig rengjøring av

publikumsarealer og toaletter, samt billettsalg og parkering.

Ansvar og arbeidsfordeling mellom klubbene og MVH

MVH er den formelle arrangøren. Kostnader i forbindelse med leie av Vikingskipet dekkes derfor i sin

helhet av MVH. Skulle arrangementet gå med overskudd vil det bli fordelt på de deltakende

klubbene, etter antall kjøretøy som stilles ut. Dette under forutsetning av at klubbene stiller med nok

mannskap til å sette i stand og drifte egen utstillingsplass (stand), samt å kunne delta i felles

gjøremål.

Når det er blitt enighet om hvor mange kjøretøy som hver enkelt klubb kan stille med, vil det bli

inngått en bindende avtale mellom hver enkelt klubb og MVH. Klubbene vil selv bli ansvarlige for

transport av kjøretøyene til og fra Vikingskipet, samt rigging og drift av egen stand.

 

Hva egen utstillingsplass angår vil klubbene selv være ansvarlig for plassering av egne kjøretøy,

pynting av plassen og reklame for klubben.

Klubbens utstillingsplass skal forlates i den stand den var ved ankomsten, innen angitt frist.

Kjøretøyene skal ikke etterlate flekker på gulvet i hallen. Herunder spesielt oljesøl. Det vil derfor bli

kjøpt inn papp og tape som klubbene kan benytte seg av under arrangementet. Eventuelt annet

egnet materiale.

I tillegg til å ta ansvar for deres egen utstillingsplass, vil klubbene i noen grad måtte bidra i å drifte

fellesarealene, etter en nærmere oppsatt plan.

 

8.11.2017

MVH vil stå for markedsføringen av fellesarrangementet, hvor det blant annet vil fremgå hvem som

deltar i arrangementet. Hver enkelt klubb oppfordres likevel til å reklamere for arrangementet i egen

regi. Jo flere vi når ut til jo bedre. Eventuell gjengivelse av Vikingskipet i kommersiell sammenheng

skal skriftlig avtales med HOA.

Forsikringer

Rettslig erstatningsansvar som innehaver og utleier av hallen er forsikret av HOA. Ansvar som

arrangør påhviler MVH, samt at MVH er ansvarlig for enhver skade som blir påført HOA’s eiendom og

utstyr av folk som er i MVH’s / klubbenes tjeneste, utstillere eller publikum. MVH er således

ansvarlig for å tegne en egen arrangementsforsikring. Den enkelte utstiller er ansvarlig for forsikring

av egne kjøretøy.

Innspill – Kjøretøyopplysninger – Antall utstillingsobjekter

Vi er primært interessert i å få vist frem alle de unike veterankjøretøyene som finnes i området, men

for å øke publikumsinteressen ser vi for oss at vi må «stille opp» med noe mer. Her ønsker vi innspill

/ forslag fra dere. Dette ønsker vi å drøfte med dere på vårt første fellesmøte som vil finne sted i

løpet av januar 2018. (Nærmere om dette når eksakt dato er avtalt med HOA.)

 

Innen vårt første fellesmøte ønsker vi at dere setter opp en liste over de kjøretøyene / objektene der

kunne tenke dere å stille opp med. Her ønsker vi i første omgang opplyst:

 Årsmodell

 Kjøretøy/objekt (mc/bil/traktor/etc)

 Merke/fabrikat

 Tilstand (herunder både urestaurert og restaurert)

 Eier

Kjøretøyopplysningene sendes på e-post til leder for Utstillingskomiteen: Ivar Skaaden: iv-

skaad@online.no (950 88 297), innen fredag 15. desember 2017.

En beskrivelse av kjøretøyets historie vil vi komme tilbake til når det blir avgjort hvilke kjøretøy /

objekter som skal delta på jubileumsutstillingen. Her vil vi blant annet ta hensyn til årsmodell,

kjøretøytype, merke og fabrikat. Med andre ord, en bredest mulig sammensetning.

Når det gjelder antall kjøretøy / objekter den deltagende klubb kan stille med, vil vi også måtte

komme tilbake til det. Dette ansvar påhviler MVH.

I første omgang ønsker vi å registrere hvilke kjøretøy / objekter dere er i stand til å stille opp med. Jo

flere jo bedre. Det er god plass i Vikingskipet. (Ved jubileumsutstillingen i 2003 var det avsatt plass til

200 biler, 75 motorsykler og 25 traktorer.)

 

 

Di spm ønsker og delta kontakter Thomas Gulbrandsen 96048853